Els nostres Serveis

Treballs Subaquàtics

Deltasub disposa de l’equip humà i tecnològic per a la realització de tot tipus de Treballs subaquàtics així com de tots els permisos i certificacions necessaris per a la realització d’aquests Treballs.

Obra Hidràulica

Realitzem tot tipus de treballs relacionats amb l’obra hidràulica, des d’enrasaments, col·locació de blocs per a escullera, reparació integral de dàrsenes, construcció de molls nous, encofrats en immersió, injecció de formigó, instal·lació de pantalans flotants, reforç de banquetes, inspeccions i peritatges d’obres, dragatges, etc.

Abalisament

Tenim una llarga experiència en tot tipus d’abalisaments marítims, tant en subministrament, instal·lació i manteniment de trens de fondeig, boies i sistemes lumínics. Instal·lacions de canals de navegació per a bucs mercants, mono boies, fars flotants, canals de navegació i abalisament de platges, manteniment de llums d’ajudes a la navegació i instal·lacions terrestres, fars, llums d’aproximació a ports, etc.

Emissaris

Muntatge d’emissaris, manteniment i inspeccions, muntatge i neteja de pinyes d’aspiració, bifurcacions, bombes de descàrrega i aspiració. Tot tipus de canonades submergides.

Plantes de tractament d’aigües

Intervencions en plantes de tractament d’aigües residuals aplicant tots els protocols de seguretat, cascos integrals d’immersió, vestits anticontaminació, comunicacions, per desenvolupar les operacions típiques en aquest tipus d’instal·lacions, recuperació i neteja de turbines i batedores, neteja de basses de contenció, recuperació de bombes, neteja de desguassos, etc.

Manteniment d’instal·lacions submergides

12063511_923754524370460_7319232436268751303_nMuntatge i manteniment de qualsevol estructura submergida, pilotis de suport, estructures tubulars, instal·lacions de piscifactories, plataformes de treball flotants i fixes, neteja d’estructures en immersió, muntatge i control de proteccions catòdiques, etc.

Assajos no Destructius (END)

Realitzem tot tipus d’anàlisi de l’estat i desgast de materials mitjançant mesuradors d’espessors en immersió, baticorrometros, mesuradors de depressions, neteja per cavitació no agressiva, preses de mostres de formigons, etc.